Noteikumi

Interneta veikala lietošanas noteikumi


Lai lietotu SIA Ankor Baltic, reģistrācijas numurs 40103997333, juridiskā adrese Rubeņu iela 5, Salaspils, LV-2121, interneta veikalu un /vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu, iepazīstieties ar Ankor Baltic piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi):
Personas datu aizsardzība
Ankor Baltic apņemas saglabāt savu klientu konfidencialitāti un garantē personas datu drošību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām.
Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina preču piegādi vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

Cena un norēķinu kārtība
1. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%). Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.
2. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.
3. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt izmantojot bankas pārskaitījumu, veicot maksājumu skaidrā naudā uz vietas (birojā) pie preces saņemšanas, vai veicot apmaksu saskaņā ar SIA Ankor Baltic iesniegtu rēķinu tajā noteiktajā termiņā, ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu.
4. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, kases čeks, stingrās uzskaites kvīts). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Ankor Baltic bankas kontā.

Preces pasūtīšana un piegāde 
1. Lai veiktu preces pirkumu, pircējs, kas ir reģistrējies Interneta veikalā un piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu Interneta veikala vietnē. Pasūtījuma akcepts ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. SIA Ankor Baltic pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.
2. Preces piegāde pircējam tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā. SIA Ankor Baltic 3 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas paziņo pircējam uz pieteikumā norādīto Pircēja e-pasta adresi par preces gatavību piegādei.
3. Preces piegāde (atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu) var tikt veikta:
- pircējam ierodoties SIA Ankor Baltic birojā; 
- ar kurjeru uz pircēja norādīto adresi Latvijas Republikā, 3-5 darba dienu laikā no Ankor Baltic paziņojuma saņemšanas par preces gatavību piegādei.
4. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto mobilā telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos ar preces piegādātāju (kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei. Pretējā gadījumā, pircējam būs jāmaksā visas izmaksas, kas saistītas ar konkrēto pasūtījumu.

Atteikuma tiesības
Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā, nesniedzot nekādu pamatojumu.
Pasūtītās preces iespējams atgriezt, ja preces iepakojums nav ticis atvērts un ja prece nav tikusi izmantota. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no preces piegādes dienas.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa e-pastu) mūs –  Ankor Baltic ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma.